Facebook

Pixel Digital

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Pixel Digital διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.pixeldigital.gr που ανήκει στην εταιρεία με αριθμό ΓΕΜΗ 166426920000, με έδρα τη Ρόδο, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και διαδικτύου. Παρέχει υπηρεσίες για τη δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής για εφαρμογές, υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και λογισμικού.

Εάν ο χρήστης διαφωνεί με ορισμένους ή όλους τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου, των υπηρεσιών ή του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, διαφορετικά δηλώνει ότι έχει αποδεχθεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όσο και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Προσωπικά δεδομένα, τα οποία σεβόμαστε και διατηρούμε. Τυχόν μελλοντικές αλλαγές στο ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο θα αποτελέσουν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Προκειμένου να σας προσφέρουμε τις καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μετά από τη ρητή συγκατάθεσή σας και αφού προηγουμένως έχετε λάβει πλήρη γνώση των δικαιωμάτων σας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 GDPR και του παρόντος ερμηνευτικού ελληνικού νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρείας μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με σεβασμό στα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ιδιωτική ζωή, καθώς και το απόρρητο της επικοινωνίας των χρηστών της ιστοσελίδας μας, για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο της υιοθέτησης σύγχρονων τεχνολογικών διαδικασιών, προηγμένου τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Οι επισκέπτες και οι χρήστες των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου κατά την περιήγησή τους στις ιστοσελίδες του ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν οικειοθελώς πληροφορίες και δεδομένα που τους αφορούν, προκειμένου να εγγραφούν σε υπηρεσίες, να κάνουν παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών, να λαμβάνουν ενημερώσεις και να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες που προσφέρει ο δικτυακός τόπος pixeldigital.gr. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από εμάς αποκλειστικά και μόνο εφόσον εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας ως μέλη και περιορίζονται στο όνομα, τη διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και τα στοιχεία τιμολόγησης (ΦΠΑ, Φ.Π.Α.). Παράλληλα, ζητάμε και κάποιες πληροφορίες όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου (σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας). Με το παρόν δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ενώ μπορείτε να την ανακαλέσετε ή να την τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε κατά διαστήματα τους παρόντες όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνέχιση της συμμετοχής σας στις υπηρεσίες μας συνεπάγεται την αποδοχή όλων των πιθανών τροποποιήσεών τους.

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το νόμο. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (απλά και ευαίσθητα), σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού 679/2016 της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (“υποκείμενο των δεδομένων”)- ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμική ταυτότητα ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που μπορούν να ταυτοποιηθούν- φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Τα απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλα μη ευαίσθητα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών, είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, ανάκτηση πληροφοριών, χρήση, γνωστοποίηση με διαβίβαση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή (σύμφωνα με το 4 παρ. 2 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών από την Εταιρεία μας είναι εμπιστευτική. Η Εταιρεία μας λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών και την προστασία τους από τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η Pixel Digital, ενεργώντας με βάση τις αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, της ακρίβειας, της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας, της μείωσης του σκοπού, της ελαχιστοποίησης και του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών, τα οποία αποκτά νόμιμα και τα διατηρεί σε αρχείο, αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη – υποκειμένου των δεδομένων. Η Pixel Digital δηλώνει ότι προβαίνει στη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων χρήστη, τα οποία συλλέγει κατά τρόπο νόμιμο και σύννομο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και τα οποία, υφίστανται νόμιμη και σύννομη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών.

Οι σκοποί που δικαιολογούν την επεξεργασία είναι, μεταξύ άλλων, η εκτέλεση των παραγγελιών των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, η ζητούμενη ενημέρωση των χρηστών μέσω ενημερωτικού δελτίου και η εν γένει αποτελεσματικότερη παροχή σε αυτούς των υπηρεσιών που προσφέρει η Pixel Digital. Η επεξεργασία περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, συλλέγοντας όχι περισσότερα δεδομένα από όσα απαιτούνται κάθε φορά ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας, και είναι ακριβή και, εάν είναι απαραίτητο, επικαιροποιημένα και διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων τους. μόνο κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την υλοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους (άρθρο 5, στοιχεία β, γ και ε, Κανονισμός 679/2016 ΕΕ). Η Pixel Digital αρχειοθετεί τις συμβάσεις με τους καταναλωτές – χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου, εντός του θεσμικού πλαισίου και με σκοπό την ομαλή διεκπεραίωση των παραγγελιών. Η πρόσβαση των καταναλωτών σε αυτές είναι διαθέσιμη κατόπιν ειδικού αιτήματος.

Οι μόνες περιπτώσεις, περιοριστικά απαριθμούμενες στο νόμο (αρ. 6 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ), στις οποίες η Pixel Digital μπορεί να επεξεργάζεται τα απλά δεδομένα των χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους, είναι οι ακόλουθες:

(α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης,

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας

γ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου ή άλλου φυσικού προσώπου, εάν αυτό αποτελεί φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του.

(δ) η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας

(ε) η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά προηγούνται των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

Επιπλέον, η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρεία μας επιτρέπεται όταν: ο χρήστης αφού ενημερωθεί για το είδος των δεδομένων, το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών έχει συμφωνήσει, ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης , στην οποία ο χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος, ή για τη λήψη μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο, κατόπιν αιτήματος του συνδρομητή ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη (άρθρο 5, παρ. 2 ν. 3471/2006).

Ο σχεδιασμός και η επιλογή των τεχνικών μέσων και των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και του εξοπλισμού για την παροχή στους χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρείας μας, γίνεται με βασικό κριτήριο την επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων προσωπικών δεδομένων. Η επιτρεπόμενη αποθήκευση και επεξεργασία σύμφωνα με τα παραπάνω περιλαμβάνει την ενημέρωση του χρήστη, την επεξεργασία της παραγγελίας του, την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και κάθε ενέργεια στο πλαίσιο της σύμβασης του χρήστη με την Εταιρεία μας. Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, όπως περιγράφονται στο νόμο, δεν συλλέγονται από την Εταιρεία σε καμία περίπτωση. Κατ’ εξαίρεση του κανόνα αυτού, η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, υπό τις αυστηρές, περιοριστικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο νόμο (άρθρο 9 παρ. 2, του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ).

Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βούλησης, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και σε πλήρη γνώση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκφράζει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορούν την επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τους αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας και οποιουδήποτε εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς αναδρομική ισχύ (άρθρο 7 παρ. 1-4 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Δεν απαιτείται γραπτό έντυπο για την παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία απλών δεδομένων χρήστη, οπότε η συγκατάθεση μπορεί να δοθεί και ηλεκτρονικά, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων ενημερώνονται με κατάλληλο και σαφή τρόπο σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας και τους αποδέκτες των δεδομένων τους. Οι χρήστες απολαμβάνουν τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα τους και αντιρρήσεων κατά των ειδικών διατάξεων του νόμου (άρθρα 12-15 του κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Ειδικότερα, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων αυτών (άρθρα 16-17 του κανονισμού 679/2016 ΕΕ) . Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων τους και διαβιβάζουν τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Εταιρεία μας (άρθρα 18-20 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται στα αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας μας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης διαδικτυακής υπηρεσίας πληρωμών.

Η Pixel Digital τηρεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), το οποίο αποτελεί σήμερα το παγκόσμιο πρότυπο στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση των ιστότοπων (ιστοσελίδων) προς τους χρήστες του δικτύου και για την κρυπτογράφηση των δεδομένων μεταξύ των χρηστών του δικτύου και των διακομιστών ιστού (διακομιστών ιστού). Μια κρυπτογραφημένη επικοινωνία SSL απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός διακομιστή να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό λήψης, προστατεύοντας έτσι τις προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που ανιχνεύει αυτόματα εάν τα δεδομένα έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, ο ιστότοπος pixeldigital.gr χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ή στην κινητή συσκευή τους (Smartphone, tablet κ.λπ.) όταν τον επισκέπτονται μέσω του προγράμματος περιήγησης. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις των χρηστών (όπως κωδικός πρόσβασης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις εμφάνισης) για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μην χρειάζεται να εισάγουν εκ νέου τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπο ή περιηγούνται στις σελίδες του. Η χρήση ενός ή περισσότερων cookies βοηθά επίσης στην κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών, για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Τα cookies βοηθούν στην παρακολούθηση, την απόδοση και την επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν αποθηκεύουν τα προσωπικά σας στοιχεία ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε τρίτο να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη της ιστοσελίδας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου κ.λπ. Επιπλέον, με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή τα αρχεία του υπολογιστή του επισκέπτη – χρήστη. Τα cookies που χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα:

α) Τα απολύτως απαραίτητα cookies: Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και επιτρέπουν στους χρήστες να περιηγηθούν και να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες του παρόντος ιστότοπου χωρίς εμπόδια (π.χ. cookies συνόδου). Αυτά τα cookies δεν ανιχνεύουν ούτε αποθηκεύουν την προσωπική σας ταυτότητα και διαγράφονται μόλις εγκαταλείψετε τον ιστότοπο. Χωρίς αυτά τα cookies δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου. Επιπλέον, χωρίς αυτά τα cookies είναι αδύνατη η λειτουργία λειτουργιών όπως η σύνδεση σε λογαριασμό που έχει δημιουργήσει ο χρήστης, οι ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων και οι ηλεκτρονικές πληρωμές.

β) Τα cookies επιδόσεων σχετίζονται με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών κατά την περιήγηση στον ιστότοπο και αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τα στατιστικά στοιχεία επιδόσεων κ.λπ. Σκοπός αυτών των cookies είναι η συλλογή πληροφοριών που βελτιώνουν τον ιστότοπο και την περιήγησή του.

γ) Τα cookies ευχρηστίας αποθηκεύουν δεδομένα χρήσης αυτού του ιστότοπου τα οποία εμφανίζονται στην επόμενη επίσκεψή του, διευκολύνοντας έτσι τον χρήστη. Τα δεδομένα αυτά δεν είναι διαθέσιμα όταν ο χρήστης επισκέπτεται ιστότοπους τρίτων.

δ) Cookies τρίτων, όπως τα Google Analytics, το Facebook Pixel και οι υπηρεσίες συνομιλίας Tidio. Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία βοηθούν στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, των δημογραφικών στοιχείων, των τεχνολογιών προσβασιμότητας και άλλα. Αυτά τα cookies διέπονται από την πολιτική απορρήτου της Google, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Ομοίως, η υπηρεσία Facebook Pixel παρέχεται από την Facebook Inc. (“Facebook”) χρησιμοποιεί cookies, τα οποία βοηθούν στην ανάλυση του τρόπου χρήσης του ιστότοπου από τους χρήστες, δημογραφικά στοιχεία και άλλα. Θα δείτε την πολιτική απορρήτου του Facebook εδώ και εδώ. Τέλος, το Tidio chat χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία της online επικοινωνίας, μέσω της ιστοσελίδας. Για την πολιτική απορρήτου του Tidio chat δείτε εδώ.

Οι υπηρεσίες του ιστοτόπου μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν στο μέλλον συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων, στους οποίους ενδέχεται να μεταφερθούν οι χρήστες μας. Σημειώστε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των δικτυακών τόπων τρίτων. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες/επισκέπτες μας να διαβάζουν τις δηλώσεις/πολιτικές προστασίας δεδομένων οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου μέρους στον οποίο συνδέονται από τον ιστότοπό μας.

Οι επισκέπτες-χρήστες του δικτυακού τόπου pixeldigital.gr κατά την παροχή των στοιχείων τους στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με το κατάστημα, της εγγραφής μέλους και σε κάθε άλλη περίπτωση, ενημερώνονται, συναινούν και αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής διεκπεραίωσης της συναλλαγής και της παροχής των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Η οικειοθελής καταχώρηση από τους επισκέπτες-χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος των προσωπικών τους δεδομένων, παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία μας να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά προκειμένου να εκτελεί τις παραγγελίες και να προσφέρει τις υπηρεσίες που ζητούνται από τους χρήστες αναλόγως. Οι επισκέπτες-χρήστες της ιστοσελίδας pixeldigital.gr με την εγγραφή αυτή παρέχουν την απαιτούμενη από το νόμο συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που παρέχει η Εταιρεία, στο πλαίσιο του νόμου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

για την ιστοσελίδα σας.

Είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης που ανήκει σε έναν από τους κλάδους που ειδικευόμαστε; Τότε έχουμε τις λύσεις για εσάς. Η νέα σας ιστοσελίδα θα είναι έτοιμη από την έμπειρη ομάδα μας σε σύντομο χρονικό διάστημα!

Μετάβαση στο περιεχόμενο