Facebook

Pixel Digital | Smart Solutions

Pixel Digital Logo

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Αποκτήστε μια ιστοσελίδα / e-Shop για την επιχείρησή σας με επιδότηση 90%

Digital Tools MME

Μέσω του νέου προγράμματος "ΨΗΦΙΑΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ MME” you are given the opportunity to build a website / online store (eshop) for your business with minimal cost as the subsidy amounts to 90% of the total cost! The only requirement is that you must have started before 1 January 2022. You can contact us for more information.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Σκοπός του προγράμματος "ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της οικονομίας. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να υποστηριχθούν προκειμένου να να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της χρήσης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Psifiakos-Metasxhmatismos
Ellada-2.0

Δικαιούχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζει υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, για τις οποίες πληρούνται σωρευτικά, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν την καταστατική τους έδρα ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
Έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα με νόμιμη κατοικία στην Ελλάδα και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα με νόμιμη κατοικία στην Ελλάδα και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα.
Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και έχουν καταστατική έδρα στη χώρα υποβολής της αίτησης για το έντυπο της αίτησης.
Αποτελούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Μονοπρόσωπη Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Μονοπρόσωπη Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
Το τμήμα 2.1 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων καθορίζει λεπτομερώς όλους τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος χωρίζονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με βάση το κριτήριο της απασχόλησης (εξαρτημένη εργασία):

 

Category of MME

 1. 0,01 MME ≤ μ ≤ 10 MME
 2. 10 MME < μ ≤25 MME
 3. 25 MME < μ ≤ 40 MME
 4. 40 MME < μ ≤ 250 MME

Please contact us for further information.

Διάρκεια προγράμματος

Διάρκεια και ορόσημα του προγράμματος
Τα χρονικά ορόσημα για τους δυνητικούς δικαιούχους και τους προμηθευτές αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές:

Οι αιτήσεις των προμηθευτών μπορούν να υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Οι αιτήσεις για την έγκριση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που πρόκειται να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα υποβάλλονται από ήδη εγκεκριμένους προμηθευτές καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Δικαιούχοι:

 

Κατηγορία 1

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τους δικαιούχους της Κατηγορίας Ένα (1) μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 έως την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022.
Η πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση των κουπονιών για τους δικαιούχους της Κατηγορίας Ένα (1) μπορεί να γίνει μέχρι την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.
Η ημερομηνία λήξης της περιόδου υπαναχώρησης, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπονται μόνο ορισμένες (εξαιρετικές) περιπτώσεις εξαργύρωσης κουπονιών, είναι η Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.
Η ημερομηνία για την ολοκλήρωση όλων των πληρωμών και το κλείσιμο του προγράμματος για αυτή την κατηγορία δικαιούχων είναι η Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Ποσό και ύψος της ενίσχυσης

Ύψος και ένταση της ενίσχυσης
Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βάση το μέγεθος της επιχείρησης - σε όρους απασχόλησης - και ιδίως ανά κατηγορία επιχείρησης. Ειδικότερα: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιλέξουν την κατηγορία των επιδοτήσεων που θα τους χορηγηθούν:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέγεθος επιχείρησης (m) Ονομαστική αξία κουπονιού(-ων) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης

 

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 0,01 ΕΜΕ ≤ μ ≤ 5 ΕΜΕ €900,00 €1.000,00 90%
  5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00 €2.000,00 90%
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ €3.600,00 €4.000,00 90%
  18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00 €6.000,00 90%
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000,00 €10.000,00 90%
  32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00 €12.000,00 90%
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500,00 €15.000,00 90%
  50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00 €20.000,00 90%

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το ποσό της ενίσχυσης/εξαγοράς δεν μπορεί να ξεπεραστεί:

την ονομαστική αξία του κουπονιού, και το,
90% του πραγματικού κόστους των παρεχόμενων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος κατέχει νόμιμα το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης της εταιρείας στις φορολογικές υπηρεσίες της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης (πληροφοριακό σύστημα taxisnet).

Προκειμένου να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και να δημιουργήσει νέα αίτηση, ο αιτών θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxsinet. Για το σκοπό αυτό

 

 • Καταρχάς παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων στο πλαίσιο υποβολής, ελέγχου και έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης, και δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί-συμμορφώνεται με τους όρους και διαδικασίες του Προγράμματος ‘Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ’.
 • Μεταβαίνει στο ασφαλές περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣ) για την καταχώρηση των εταιρικών διαπιστευτηρίων στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο